Szervező

A játék szervezője a Solymos Tamás EV. (8000 Székesfehérvár, Zobori u. 31. Adószám:64926672-1-27) a továbbiakban Szervező.

A játék menete

A játékban azok vesznek részt, akik a suplife.hu weboldalon feliratkoznak Hírlevélre 2020. május 31-ig.

A hírlevélre történő feliratkozás automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyeremények

A hírlevélre feliratkozók között:

1 db Fish Dry Pack City hátizsákot,

1 db Fish Dry Pack Drifter hátizsákot,

2 db Fish Dry Pack Aruba övtáskát sorsolunk ki.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Személyes adatok kezelése

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább.

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervvező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Amennyiben Játékos részt vesz a Szervező által szervezett nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a Szervező az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel a Játékos és a Szervező között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig a Szervezőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat Játékos nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a nyereményt kézbesíteni a Játékos részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Játékossal a fentiekkel kapcsolatban. A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges adatait, az a játékból való kizárásához vezet.

 A Játékos jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Játékos a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a Társaság adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

A Játék időtartama

Az Játék kezdőnapja: 2020. május 8.

Az Játék zárónapja: 2020. május 31.

Sorsolás

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2020. június 3.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a suplife.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook

Jogorvoslat

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. Az Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook és az Instagram elveknek megfelelően használható fel. A játékot a Facebook és az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait az Játék szervezőjének bocsájtja rendelkezésére, nem a Facebooknak és az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztrációs céljára lesznek felhasználva. A Facebook és az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül az Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.